Görev ve Sorumluluk

         Görev ve Sorumluluk

• Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek,

• Daire Başkanlığının harcama yetkililiği görevini yürütmek,

• Daire Başkanlığına gelen evrakın ilgili birimlere havale edilmesini sağlamak,

• Akademik takvim organizasyonunu yapmak,

• Eğitim-öğretim ile ilgili kararların uygulanmasını sağlamak,

• Başkanlığın her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak,

• Başkanlığın her türlü taşınır mal işlemlerini yaptırmak,

• Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporlarını ve brifing dosyasını hazırlatmak ve üst yönetime sunmak,

• Başkanlığın kanunlaşan bütçesinin uygulanmasını sağlamak,

• Başkanlığın mali yönetiminin ve kontrolünün mevzuata uygun yapılmasını sağlamak,

• Üst Yönetim ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

• Öğrenci İşleri ile ilgili her türlü yazışmanın ve dosyalamanın yapılmasını sağlamak,

• Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek.

• Rutin işlerin formlara bağlanmasına, işlerin basitleştirilmesine çalışmak, sonucu Genel Sekreterlik Makamına iletmek.